Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

Ochutnaj s.r.o.
IČO: 52637948
DIČ: 2121106867
so sídlom: Bratislavská 49/95, 900 46, Most pri Bratislave

 

zapísanej u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 140891/B

 

kontaktné údaje: PIZZA POINT
email: info@pizzapoint.sk
telefón: +421 0940 286 287
web: pizzapoint.sk

 

kontaktné údaje: SUSHI POINT
email: info@sushi-point.sk
telefón: +421 940 957 938
web: sushi-point.sk

 

(ďalej len „predávajúci“)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.pizzapoint.sk (ďalej je „internetový obchod“).

 

II. Objednávka

 

Zákazník môže zadať objednávku online na stránkach www.pizzapoint.sk, resp. www.sushi-point.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 940 286 287 (Pizza Point), resp. +421 940 957 938 (Sushi Point).

 

Zákazník má právo objednávku zrušiť a to najneskôr do 3 minúť od uskutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel. čísle +421 0940 286 287 (Pizza Point), resp. na tel. čísle +421 940 957 938 (Sushi Point), alebo osobne na prevádzke.

 

III. Platba

 

Platbu je možné zrealizovať:
1. osobne na prevádzkach počas otváracích hodín uvedených na stránke www.pizzapoint.sk
2. alebo platbou dopredu cez WebPay platobnú bránu Slovenskej sporiteľne
3. alebo hotovosťou, prípadne gastro lístkami, pri prevzatí tovaru pri rozvoze

 

IV. Dodacie a platobné podmienky

Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke sa poplatok za rozvoz ani žiadny iný manipulačný poplatok neúčtuje.

Pri požiadavke zákazníka na doručenie objednávky sa účtujú nasledovné poplatky podľa požadovaného miesta doručenia:
– Most pri Bratislave zdarma
– Malinovo 0,50 €
– Tomášov 1,00 €
– Čakany 2,00 €
– Zálesie 1,00 €
– Ivanka pri Dunaji 2,00 €
– Miloslavov 2,00 €
– Hviezdoslavov 2,00 €
– Kvetoslavov 2,00 €
– Podunajské Biskupice 1,00 €
– Vrakuňa 1,00 €

 

V. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:
– dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
– adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania, ktorá je vždy uvedená pri telefonickom potvrdení objednávky vopred
– v prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude dohodnutý návrh ďalšieho postupu
– vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok

 

VI. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
– prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

 

VII. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované nasledovným spôsobom:
– telefonicky denne v čase od 11:00 do 22:00 na tel. č. +421 0940 286 287 (Pizza Point), resp. na tel. čísle +421 940 957 938 (Sushi Point)
– prostredníctvom kuriéra
– osobne na prevádzke počas otváracej doby

 

VIII. Záruka

Záruka platí max. 10 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru.
Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru.
Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru
– osobne na prevádzkach
– prostredníctvom kuriéra

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
Peniaze vrátime ihneď v hotovosti priamo na prevádzkach alebo prostredníctvom kuriéra.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@pizzapoint.sk, resp. info@sushi-point.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
ORGÁN DOZORU: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

V Bratislave 19.3.2021